صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها منوط به افشاء قراردادهاست

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره افشاء قرارداد باشگاه‌ها پس از پایان نقل و انتقالات توضیحاتی را ارائه کرد.