صفحه اول روزنامه های شنبه22مرداد 1401

مضروب شدن سلمان رشدی ، نقد یادداشت اخیر میرحسین موسوی، سفر استانی رئیسی به کرمان و… از تیترهای مطبوعات امروز است.