طالبان: گزارش سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر، مردود است

سخنگوی طالبان گزارش سازمان ملل درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه را مردود شمرد.