عکسی تاریخی از اولین سفر یک پادشاه ایرانی به اروپا

عکسی تاریخی از نخستین سفر یک پادشاه ایرانی به اروپا در سال ۱۲۵۲ را بینید.