فاضلی : جهت اطلاع وزیر کشور ، با این فرمان شدنی نیست

جامعه شناس و پژوهشگر ضمن نقد سخنان وزیر کشور ، وعده اور را ناشدنی دانست