قتل یک پیرزن با ۳۰ ضربه چاقو توسط فرزندش در جنوب تهران

تسنیم نوشت: پیرزن تهرانی با ۳۰ ضربه چاقو توسط پسرش در جنوب تهران به قتل رسید.