قرار است ایران احیای برجام را بپذیرد

یک کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به تبعات عدم پذیرش احیای برجام در مقطع کنونی، یادآور شد: اگر جلوتر از این برویم بعید می دانم اتفاقی بیفتد.