قنوات روستاهای آهنگران و عزیزآباد استان مرکزی در شرایط بحرانی هستند

مدیرکل بحران استانداری مرکزی گفت: اکنون قنات روستای آهنگران و عزیزآباد شرایط بحرانی دارند هرچند که قنات روستای بورقان شرایط بحرانی داشت اما به صورت موقت مشکل برطرف شد.