قیمت تعیین شده لباس فرم دانش آموزان در جهرم یکسان است

جهرم – سرپرست آموزش و پرورش جهرم گفت: حداکثر قیمت تعیین شده برای هر دوره تحصیلی یکسان بوده و تولیدی ها مجاز به افزایش قیمت نیستند.