لیگ برتر کرواسی| چهارمین پیروزی دینامو زاگرب در غیاب محرمی

دینامو زاگرب به صدرنشینی خود در لیگ برتر کرواسی ادامه داد.