ماجرای بنزین 27سنتی و 4 سؤال از وزارت نفت

پس از ماجرای بنزین 27سنتی و تأیید و تکذیب‌های متعدد در پی آن، چند سؤال ساده از وزارت نفت باقی مانده است که این سؤالات را مطرح می‌کنیم.