مانع بزرگ برای فسخ قرارداد مهاجم محبوب استقلال

ارسلان مطهری مهاجم استقلال در لیست مازاد ساپینتو قرار گرفته است اما چون با این تیم قرارداد دارد آبی ها نمی توانند به این راحتی او را از لیست خارج کنند.

مطهری‌ به‌ مدیران باشگاه استقلال اعلام‌کرده طلب ۳ میلیاردی اش را بدهند تا حاضر به‌فسخ‌شود و درغیر این صورت حاضر نیست‌ قراردادش با استقلال را به این راحتی فسخ کند. قطعی‌شدن‌ حضور مطهری در تراکتور بستگی به شرایط فسخ او با استقلال و علاقه مندی خودش برای حضور در این تیم تبریزی دارد.

258 258