مجلس شرایط برقراری «مستمری جمع» برای نقل و انتقال سوابق بیمه افراد را مشخص کرد

با مصوبه امروز نمایندگان امکان درخواست «مستمری جمع» برای افرادی که رابطه استخدامی آنها با دستگاه‌ها قطع شده، امکان‌پذیر شد.