مجوز مجلس برای نقل و انتقال حق بیمه بین صندوق‌های بازنشستگی

ایسنا نوشت : نمایندگان مجلس ، نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی را در چارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد مجاز دانستند.