محبوبیت رئیسی افت شتابان کرده ؟/ مقایسه نتایج دو نظرسنجی

منیبان نوشت:محبوبیت سید ابراهیم رئیسی یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری با سرعت در کاهش است.