محسنی‌اژه‌ای: کشف جرم در قوه قضائیه بر مبنای آموزه‌های اسلامی است

رئیس قوه قضائیه گفت: در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می‌خواهیم بر مبنای آموزه‌های اسلامی اقدام به شناسایی و کشف تخلف و جرم ‌کنیم.