محمدی با گل و پاس گل روی پوستر رفت

پوستر باشگاه العربی برای دیدار با المرخیه به مهاجم ایرانی این تیم اختصاص یافته است.