مراسم وداع با شهید گمنام در شهر محمودآباد نمونه

مراسم وداع با شهید گمنام در شهر محمودآباد نمونه با حضور عزاداران حسینی برگزار شد.