مسکو: ماهواره خیام، ساخت روسیه است

سفارت روسیه در تهران: ماهواره خیام توسط شرکت های روسی به سفارش طرف ایرانی ساخته شده بود.