مهاجم جدید صنعت نفت از قزاقستان آمد!

شرالدین بوبوئف، مهاجم تاجیکستانی با انتقال از لیگ قزاقستان به صنعت نفت آبادان پیوست.