«مهر» خبرگزاری فاخر و پر برکت برای انقلاب است

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: مهر به عنوان یک خبرگزاری فاخر و بدون حاشیه برکات فراوانی برای انقلاب داشته است.