مهمترین ابزار دشمن در گام دوم انقلاب ابزار تحریف است

مهمترین-ابزار-دشمن-در-گام-دوم-انقلاب-ابزار-تحریف-است

مسئول بسیج رسانه استان همدان: مهمترین ابزار دشمن در گام دوم انقلاب ابزار تحریف است که از مسیر رسانه آن را عبور می‌دهد و راه حل مقابله با آن فقط جهاد تبیین است.