مهمترین بستر برای اصلاح و تربیت در زندان بحث توسعه اشتغال است

مدیرکل زندان‌های لرستان با اشاره به اینکه مهمترین بستر برای اصلاح و تربیت در زندان بحث توسعه اشتغال است، گفت: موضوع اشتغال اعم از اشتغال مولد و نشسته در زندان‌های لرستان با جدیت دنبال می‌شود.