نتیجه گیری عبدی از انتشار عکس ضارب «رشدی»

فعال سیاسی اصلاج طلب ضمن انتشار غکس ضارب رشدی و سپده رشنو ، نتیجه گیری خود را بیان کرد.