نقد عبدی بر «حرف نادرست» برجامی

فعال سیاسی اصلاح طلب بر ضرورت تامین منافع «متوازن» طرف های برجام تاکید کرد.