نقش تمرینات ذهنی در کسب مهارتهای ورزشی

دکتر غلامرضا جهانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مربیان باید به بازیکنان خود بیاموزند که قبل از زدن ضربه به توپ میزان شدت و محل فرود آمدن توپ را به طور ذهنی به سرعت مرور و با دقت فراوان تصویر سازی ذهنی نمایند. مربیان باید هر شیوه و تکنیکی که برای یک ضربه موثر و کارا لازم است به تمام افراد اعم از ضربه زنندگان واقعی یا آنها که با تجسم تمرین می کنند، بیاموزند.

وی افزود: در اثر تجسم عضلات به تدریج مطابق میل بازیکن حرکت کرده و به توپ نیرو وارد می‌آورد و بازیکن به مرور می‌تواند در ذهن خود ببیند که توپ به کجا و با چه سرعتی خواهد رفت و کم کم قسمتی از ذهن وارد عمل می شود و این قسمت از ذهن می تواند عضلات را به اندازه لازم منقبض و منبسط کرده و حرکات آنها را کنترل کند.

جهانی با بیان این که تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارتهای حرکتی دارد، خاطرنشان کرد: تمرینات ذهنی در کنار تمرینات فیزیکی می تواند در افراد دچار ناتوانی حرکتی و نیازمند توانبخشی های ارتوپدی کمک کرده و مهارتهای حرکتی آنها را افزایش دهد. 

وی اضافه کرد: از تمرینات ذهنی برای رفع اضطراب و قفل کردن ذهن همانند ترس از شکست، ترس از رقیبان خاص و اصلاح افکار و باورهای منفی بازیکنان نیز استفاده کرد.

جهانی گفت: تمرین ذهنی استفاده از ذهن، تمرکز و تصویرهای ذهنی برای دستیابی به واکنش های مثبت است.

وی در پایان افزود: اگر یک تمرین را به اندازه کافی تکرار کنیم، آن عضله توسعه یافته و قویتر خواهد شد. همچنین اگر تفکری را به اندازه کافی تکرار کنیم، مغز توسعه یافته و آن فکر در ذهنمان ریشه افکنده و پایدار خواهد ماند.

انتهای پیام