همکاری مثبت خبرگزاری مهر خراسان شمالی با کمیته امداد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خدمات این نهاد را خدمات نظام به مردم دانست و گفت: خبرگزاری مهر همکاری مثبتی با کمیته امداد دارد.