وضعیت فعلی اشتغال کرمانشاه زیبنده این استان نیست

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با اشاره به ظرفیت های خدادادی در کرمانشاه، گفت: وضعیت فعلی اشتغال کرمانشاه زیبنده این استان نیست.