وقتی استاندار ، تلفن نماینده را جواب نمی‌دهد ، تعامل معنایی ندارد

به لحاظ قانون نماینده همتراز وزیر تعریف می‌شود یعنی «در جایگاه اداری» بالاتر از استاندار، حالا ما اصلا این بالا و پایین را در ساختار تعاملی در نظر نداریم اما می‌گوییم برای امور جاری مردم این تعاملات ضروری است وقتی یک استانداری تلفن نماینده را جواب نمی‌دهد دیگر اصلا تعامل معنایی ندارد.