٣٠ نامزد در انتخابات کمیته ملی المپیک/سجادی و صالحی امیری نیستند

مهلت تعیین شده برای نام نویسی از انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی به پایان رسید که در مجموع ٣٠ نفر برای حضور در این انتخابات نام نویسی کردند.