پاسخ به 156 نیاز صنعت توسط فناوران در رویداد تبادل فناوری صنایع کوچک و متوسط

در رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط، به 156 نیاز صنعت توسط فناوران پاسخ داده می‌شود.