پرسپولیس با مهاجم خارجی به توافق رسید

فارس نوشت:باشگاه پرسپولیس با یک مهاجم خارجی به توافق رسیده و مکاتبات در این زمینه ادامه دارد.