پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری روی میز دولت

برنا نوشت :سازمان‌های “امور اداری و استخدامی” و “برنامه و بودجه” در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند.