کارت قرمز داور به مدافع ذوب درست بود؟

کارشناس داوری فوتبال کشورمان اعتقاد دارد نوع نشان دادن کارت زرد دوم از سوی داور اشتباه بود.