کشته شدن یک نظامی دیگر ترکیه در شمال عراق

یک نظامی دیگر ترکیه بر اثر حمله پ ک ک کشته شد.