کشف جسد یک مرد میانسال در پاساژ معروف شمال تهران

جسد یک مرد میانسال در سرویس بهداشتی پاساژ معروف شمال تهران کشف شد.