کیهان: رشد نقدینگی و تورم در دولت سیزدهم همچنان رو به صعود است

تورم ناشی از آن که گریبان اقتصاد ما را گرفته و نیز رشد پایه پولی که به سبب انجام برخی اتفاقات و علی رغم تلاش های دولت همچنان میل به افزایش دارد