گفتگو و تفاهم راهکار خروج عراق از بن بست/ المالکی: مردم عراق مدافع نهادهای مشروع و قانونگذاری هستند

چارچوب هماهنگی ضمن تقدیر از شرکت کنندگان در راهپیمایی دفاع از نهادهای مشروع، گفتگو و تفاهم را راهکار برون رفت عراق از بحران کنونی دانست.