گیاه غول پیکر قرن در مرکز? آموزش کشاورزی سلمانشهر به گل نشست + عکس

در یک پدیده نادر گیاه غول پیکر خنجری (آگاو) معروف به گیاه قرن در مرکز آموزش کشاورزی سلمانشهر وزارت جهاد کشاورزی به گل نشست.