یادداشت های علم، دوشنبه 13 شهریور 1346: شاه دو سال پیش به رئیس جمهور اوکراین گفت علم از وطن پرست ترین رجال کشور است

یادداشت های علم: در سفر شوروی دو سال قبل هم افتخار بزرگی به من مرحمت کردند. به رئیس جمهوری اوکراین و همچنین معاون نخست وزیر که مهماندار ما بودند در طیاره فرمودند …