یارانه مرداد نقدی است؟

باتوجه به صحبت های وزیر اقتصاد به نظر می رسد که یارانه مرداد ماه نیز نقدی باشد.