یک بازنشسته کاندیدای ریاست و نایب رئیسی کمیته المپیک شد

دبیرکل فعلی کمیته ملی المپیک که بازنشسته این برای حضور دوباره در انتخابات این کمیته نام نویسی کرد.