یک سال پس از تشکیل دولت طالبان، وضعیت افغانستان چگونه است؟ / روایتی ناگفته از دیدار وزیر طالبان با احمد مسعود در تهران

توجه به نوع مراودات تهران با افغانستان نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در حال تمرین دولت داری با مردان سیاسی جدید در کشور همسایه است.