۳۰ شرکت دانش بنیان بخش کشاورزی سهم خراسان جنوبی

بیرجند _ معاون وزیر جهاد کشاورزی از راه اندازی ۳۰ شرکت دانش بنیان بخش کشاورزی در خراسان جنوبی خبر داد.