11 ویژگی نفس اماره در بیان امام سجاد (ع)

  • امام سجاد (ع)