2 استعفای مدیرعامل مس کرمان ظرف یک ماه گذشته

مدیرعامل باشگاه مس کرمان استعفای خود را به مدیران شرکت صنایع ملی مس ایران ارائه کرده است.