21 هزار میلیارد تومان رهاورد سفر ریاست جمهوری برای استان کرمان

استاندار کرمان رهاورد سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان کرمان را 21 هزار میلیارد تومان در حوزه اعتبارات و تسهیلات عنوان کرد.