34 سال حبس برای یک فعال زن در عربستان

منابع خبری از صدور 34 سال حبس برای یک فعال زن در عربستان سعودی خبر دادند.